Interpreter and Language Assistance Services

The intent of the Interpreter Services / TDD / Hearing Impaired Access policy at Adventist Health is to ensure accurate communication between medical center staff and patients with language or communication barriers. Interpreter Services are utilized because they offer qualified or certified interpreters. Qualified or certified interpreter services are used for medical decision making discussions.

Interpreter Services - Language Assistance Services
If needed, interpreter services are available to patients and their families not fluent in English or to persons who have hearing or speech impairments. The services can be obtained by informing the admitting or registration staff, emergency department staff, or nursing staff of the need. The medical center maintains a language assistance service which includes:

Foreign Language Interpreter Services
Adventist Health Sonora will make every reasonable attempt to provide interpreter or language assistance services that will meet patients’ or family members’ needs. Complaints regarding interpreter service problems may be filed with the Risk Management Department in person or by calling (209)-536-3385 or by writing to Adventist Health Sonora, Risk Management, 1000 Greenley Road, Sonora, California 95370. Complaints can also be filed with the State of California Department of Health Services by calling (916)-229-3400. Hearing or speech impaired persons can file a complaint with the State of California Department of Health Services by using the TDD to call (916)-735-2929.

Interpreter Services are provided by MARTTI (My Accessible Real-Time Trusted Interpreter)

  • Live Video Medical Interpreting for LEP and Deaf/Hard of Hearing patients
  • On-demand at the touch of a button 24/7
  • Trained, qualified Medical Interpreters from Language Access Network (LAN)
  • Nearly 60 languages available in live video
  • Over 200 languages available in audio

Download more information about MARTTI and Interpreter Services at Adventist Health Sonora.

English interpretation of taglines: If you speak [insert language], language assistance services, free of charge, are available to you. Call MCI TDD 1-(800)-735-2929, MCI 1-(800)-735-2922, Sprint TDD 1-(888)-877-5378, Sprint 1-(888)-877-5379

Español (Spanish): ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al MCI TDD 1-(800)-735-2929, MCI 1-(800)-735-2922, Sprint TDD 1-(888)-877-5378, Sprint 1-(888)-877-5379

繁體中文(Chinese): 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 MCI TDD 1-(800)-735-2929, MCI 1-(800)-735-2922, Sprint TDD 1-(888)-877-5378, Sprint 1-(888)-877-5379

Tiếng Việt Vietnamese: CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số MCI TDD 1-800-735-2929, MCI 1-800-735-2922, Sprint TDD 1-888-877-5378, Sprint 1-888-877-5379

Tagalog (Tagalog – Filipino): PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa MCI TDD 1-(800)-735-2929, MCI 1-(800)-735-2922, Sprint TDD 1-(888)-877-5378, Sprint 1-(888)-877-5379

한국어(Korean): 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. MCI TDD 1-(800)-735-2929, MCI 1-(800)-735-2922, Sprint TDD 1-(888)-877-5378, Sprint 1-(888)-877-5379 번으로 전화해 주십시오.

Հայերեն(Armenian): ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող ենտրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք MCI 1-(800)-735-2922, Sprint 1-(888)-877-5379, TDD (հեռատիպ) MCI TDD 1-(800)-735-2929, Sprint TDD 1-(888)-877-5378

فارسی Persian (Farsi) توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما MCI TDD 1-(800)-735-2929, MCI 1-(800)-735-2922, Sprint TDD 1-(888)-877-5378, Sprint 1-(888)-877-5379 فراھم می باشد. با تماس بگیرید.

Русский (Russian): ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните MCI 1-(800)-735-2922, Sprint 1-(888)-877-5379 (телетайп: MCI TDD 1-(800)-735-2929, Sprint TDD 1-(888)-877-5378).

日本語(Japanese): 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。MCI 1-(800)-735-2922, Sprint 1-(888)-877-5379(TDD: MCI TDD 1-(800)-735-2929, Sprint TDD 1-(888)-877-5378)まで、お電話にてご連絡ください。

العربية(Arabic): رقم MCI 1-(800)-735-2922, Sprint 1-(888)-877-5379- ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم. (MCI TDD 1-(800)-735-2929, Sprint TDD 1-(888)-877-5378)- ھاتف الصم والبكم:

ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi): ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।MCI 1-(800)-735-2922, Sprint 1-(888)-877-5379 (TDD: MCI TDD 1-(800)-735-2929, Sprint TDD 1-(888)-877-5378) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ខ្មែរ(Cambodian): ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ MCI 1-(800)-735-2922, Sprint 1-(888)-877-5379, (TDD: MCI TDD 1-(800)-735-2929, Sprint TDD 1-(888)-877-5378)។

Hmoob (Hmong) LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau MCI 1-(800)-735-2922, Sprint 1-(888)-877-5379 (TDD: MCI TDD 1-(800)-735-2929, Sprint TDD 1-(888)-877-5378).

हिंदी(Hindi) ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। MCI 1-(800)-735-2922, Sprint 1-(888)-877-5379 (TDD: MCI TDD 1-(800)-735-2929, Sprint TDD 1-(888)-877-5378) पर कॉल करें।

ภาษาไทย(Thai) เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร MCI 1-(800)-735-2922, Sprint 1-888-877-5379 (TDD: MCI TDD 1-(800)-735-2929, Sprint TDD 1-(888)-877-5378).