Translation Services

NOTICE – Language Interpreters

Adventist Health Tehachapi Valley provides interpreters upon request when a communication or language barrier exists. Language interpreters are provided via video on tablet when available for more than 200 languages and dialects. Sign language interpreters are provided via video on tablet when available. Hearing impaired services are provided via TDD.

AVISO – Intérpretes de idioma
Adventist Health Tehachapi Valley proporciona intérpretes bajo pedido cuando existe una barrera de comunicación o idioma. Se brindan servicios de interpretación en más de 200 idiomas y dialectos por medio de una conexión de telefónica o en persona. Los intérpretes de lenguaje de señas se proporcionan por video, o en persona cuando estén disponibles. Los servicios para personas con impedimentos auditivos se proporcionan por medio de TDD.

Download our Adventist Health Tehachapi Valley Policy: Procedure for Communication with Persons of Limited English Proficiency document.

English interpretation of taglines: Language assistance services, free of charge, are available to you. Call MCI TDD (800) 735-2929, MCI (800) 735-2922, Sprint TDD
(800) 877-5378, Sprint (800) 877-5379

Español (Spanish): ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al MCI TDD (800) 735-2929, MCI (800) 735-2922, Sprint TDD (800) 877-5378, Sprint (800) 877-5379

繁體中文(Chinese): 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 MCI TDD (800) 735-2929, MCI (800) 735-2922, Sprint TDD (800) 877-5378, Sprint
(800) 877-5379

Tiếng Việt Vietnamese: CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số MCI TDD (800) 735-2929, MCI (800) 735-2922, Sprint TDD (800) 877-5378, Sprint (800) 877-5379

Tagalog (Tagalog – Filipino): PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa MCI TDD (800) 735-2929, MCI (800) 735-2922, Sprint TDD (800) 877-5378, Sprint (800) 877-5379

한국어(Korean): 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. MCI TDD (800) 735-2929, MCI (800) 735-2922, Sprint TDD (800) 877-5378, Sprint (800) 877-5379 번으로 전화해 주십시오.

Հայերեն(Armenian): ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող ենտրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք MCI (800) 735-2922, Sprint (800) 877-5379, TDD (հեռատիպ) MCI TDD
(800) 735-2929, Sprint TDD (800) 877-5378

فارسی Persian (Farsi) توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما MCI TDD (800) 735-2929, MCI (800) 735-2922, Sprint TDD (800) 877-5378, Sprint
(800) 877-5379 فراھم می باشد. با تماس بگیرید.

Русский (Russian): ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните MCI 1-800-735-2922, Sprint (800) 877-5379 (телетайп: MCI TDD (800) 735-2929, Sprint TDD (800) 877-5378).

日本語(Japanese): 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。MCI (800) 735-2922, Sprint (800) 877-5379(TDD: MCI TDD (800) 735-2929, Sprint TDD (800) 877-5378)まで、お電話にてご連絡ください。

العربية(Arabic): رقم MCI (800) 735-2922, Sprint (800) 877-5379- ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم. (MCI TDD (800) 735-2929, Sprint TDD
1-888-877-5378)- ھاتف الصم والبكم:

ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi): ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।MCI (800) 735-2922, Sprint (800) 877-5379 (TDD: MCI TDD (800) 735-2929, Sprint TDD (800) 877-5378) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ខ្មែរ(Cambodian): ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ MCI (800) 735-2922, Sprint (800) 877-5379, (TDD: MCI TDD (800) 735-2929, Sprint TDD (800) 877-5378)។

Hmoob (Hmong) LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau MCI (800) 735-2922, Sprint (800) 877-5379 (TDD: MCI TDD (800) 735-2929, Sprint TDD (800) 877-5378).

हिंदी(Hindi) ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। MCI
(800) 735-2922, Sprint (800) 877-5379 (TDD: MCI TDD (800) 735-2929, Sprint TDD (800) 877-5378) पर कॉल करें।

ภาษาไทย(Thai) เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร MCI
(800) 735-2922, Sprint (800) 877-5379 (TDD: MCI TDD (800) 735-2929, Sprint TDD (800) 877-5378).